جزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو

    پکیج نرم افزاری کوانتوم اسپرسو از مهم ترین کدهای نگارش شده برای تحلیل و استخراج مشخصات الکترونیکی مواد مختلف است. این نرم افزار مجموعه ای از زیر نرم افزارهایی نظیر PWscf، Phonon و EPW است که بوسیله این نرم افزارها می توان ساختار پایدار مواد و همچنین مشخصاتی نظیر نمودار (E(k و پاشندگی اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو[…]

وحید فرامرزی

        وحید فرامرزی دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش ادوات میکروالکترونیک نانوالکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه رازی کرمانشاه   نرم افزارها: SIESTA GPAW COMSOL multiphysics Lumerical Semi- empirical (BIOVIA material studio)  

مصطفی عباسیفرد

مصطفی عباسیفرد کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی مهندسی برق- دانشگاه شهید بهشتی   نرم افزارها: SIESTA Quantum Espresso GPAW دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:  

محمدمهدی مهرنگار

محمدمهدی مهرنگار دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   نرم افزارها: Xilinx ISE Altium Designer Comsol دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:    

محمدمهدی خاتمی

  محمدمهدی خاتمی دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه زنجان   نرم افزارها: Silvaco Quantum Espresso SIESTA HSPICE PSPICE مقالات: محمدمهدی خاتمی، مجید شالچیان، محمدرضا کلاهدوز اصفهانی. تحلیل و بهبود جریان حالت خاموش نانو ماسفت کرنشی دومحوره اطلاعت بیشتر دربارهمحمدمهدی خاتمی[…]