دکتری برق - الکترونیک
FPGA, Altium Designer, ARM, COMSOL
دکتری برق - الکترونیک
Silvaco, Quantum ESPRESSO, SIESTA, Hspice

آخرین مطالب