آمار
0
تعداد جزوات
0 بار
خرید جزوات
0
دوره برگزار شده
0 نفر
شرکت کننده در دوره ها

مدرسان

دکتری برق - الکترونیک
FPGA, Altium Designer, ARM, COMSOL
دکتری برق - الکترونیک
Silvaco, Quantum ESPRESSO, SIESTA, Hspice
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
Design Expert