اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

دوره های برگزار شده

لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده:

سال ۱۳۹۷:

 1. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی الکترونیک

سال ۱۳۹۶:

 1. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی الکترونیک

سال ۱۳۹۵

 1. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی الکترونیک
  • دوره آموزشی نرم افزار Silvaco– مدت دوره: ۱۲ ساعت- مدرس: محمدمهدی خاتمی (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)
  • کارگاه آموزش نکات کلیدی قالب بندی پایان نامه و مقالات در نرم افزار Word -مدت دوره ۵ ساعت- مدرس: الناز پیله ور (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)

سال ۱۳۹۴:

 1. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شاخه دانشجویی IEEE
  • Altium Designer – مدت دوره: ۱۵ ساعت- مدرس: محمدمهدی مهرنگار(دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)
  • Silvaco– مدت دوره: ۱۲ ساعت- مدرس: محمدمهدی خاتمی (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)
  • COMSOL multi-physics– مدت دوره: ۱۲ ساعت- مدرس: حامد عبدی (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تهران)
 1. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی الکترونیک
  • FPGA عملی- مدت دوره: ۱۵ ساعت- مدرس: محمدمهدی مهرنگار (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)

سال ۱۳۹۳:

 1. دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی دانشجویی برق:
  • HSPICE- مدت دوره: ۱۴ ساعت- مدرس: محمدمهدی خاتمی (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)
  • سیمولینک کنترل- مدت دوره: ۱۰ ساعت- مدرس: حسین نصیری (دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه زنجان)
  • متلب تخصصی قدرت- مدت دوره: ۱۶ ساعت- مدرس: حامد اسکندری (کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  • Altium Designer – مدت دوره: ۱۸ ساعت- مدرس: محمد همتی (دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه زنجان)
  • PSCAD- مدت دوره: ۱۰ ساعت- مدرس: اشکان پیروز (دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه زنجان)
 2. مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان:
  • LaTex – مدت دوره: ۱۰ ساعت- مدرس: عارف قربانی (دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان)
  • Fortran- مدت دوره: ۱۴ ساعت- مدرس: ثمره رستمی (دانشجوی دکتری فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان)
  • C++- مدت دوره: ۲۰ ساعت- مدرس: محمد سامانی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان)
 3. دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی الکترونیک:
  • Silvaco- مدت دوره: ۱۲ ساعت- مدرس: محمدمهدی خاتمی (دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس)