جزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو

  در این جزوه، پس از مقدمه و نحوه نصب، قسمت های مهم پکیج نرم افزاری QE شامل PWscf، فونون و EPW مطالعه می شود. در این مطالعه، نحوه تعریف فایل های ورودی و سپس استخراج مشخصات الکترونیکی و فونونی و همچنین محاسبات برهم کنش الکترون-فونون توضیح داده می شود. همچنین نحوه تحلیل خروجی ها اطلاعت بیشتر دربارهجزوه آموزشی کوانتوم اسپرسو[…]

آشنایی با نرم افزار کوانتوم اسپرسو

بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT)، بوسیله حل معادلات کوهن-شم، می توان حالت پایه سیستم را بدست آورده و بر اساس آن به استخراج مشخصات آن پرداخت. یکی از مهم ترین کدهای نرم افزاری مبتنی بر DFT، نرم افزار متن باز کوانتوم اسپرسو (QE) است که با استفاده از توابع پایه موج تخت و با اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با نرم افزار کوانتوم اسپرسو[…]