وحید فرامرزی

        وحید فرامرزی دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش ادوات میکروالکترونیک نانوالکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه رازی کرمانشاه   نرم افزارها: SIESTA GPAW COMSOL multiphysics Lumerical Semi- empirical (BIOVIA material studio)  

مصطفی عباسیفرد

مصطفی عباسیفرد کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی مهندسی برق- دانشگاه شهید بهشتی   نرم افزارها: SIESTA Quantum Espresso GPAW دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:  

محمدمهدی مهرنگار

محمدمهدی مهرنگار دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   نرم افزارها: Xilinx ISE Altium Designer Comsol دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:    

محمدمهدی خاتمی

  محمدمهدی خاتمی محقق در دانشگاه تگزاس در دالاس (1397-1398) دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس(1393-) کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1390-1393) کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه زنجان(1386-1390)   نرم افزارها: Silvaco Quantum Espresso SIESTA HSPICE مقالات: ““Hot electrons in Si lose energy mostly to optical phonons”: Truth اطلاعت بیشتر دربارهمحمدمهدی خاتمی[…]