مهندس محمود ملکی

مهندس محمود ملکی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش مهندسی انرژی- دانشگاه تربیت مدرس : 1397-1399 کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه : 1392-1396 نرم افزارها: Design Expert مقالات: 1- M. Mohadesi, B. Aghel, M. Maleki, A.R. Ansari, Production of biodiesel from waste cooking oil using a homogeneous catalyst: study of semi-industrial pilot of microreactor, Renewable اطلاعت بیشتر دربارهمهندس محمود ملکی[…]

وحید فرامرزی

        وحید فرامرزی دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش ادوات میکروالکترونیک نانوالکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه رازی کرمانشاه   نرم افزارها: SIESTA GPAW COMSOL multiphysics Lumerical Semi- empirical (BIOVIA material studio)  

مصطفی عباسیفرد

مصطفی عباسیفرد کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی مهندسی برق- دانشگاه شهید بهشتی   نرم افزارها: SIESTA Quantum Espresso GPAW دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:  

محمدمهدی مهرنگار

محمدمهدی مهرنگار دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   نرم افزارها: Xilinx ISE Altium Designer Comsol دریافت رزومه کامل: رزومه شبکه های اجتماعی مدرس:    

محمدمهدی خاتمی

دکتر محمدمهدی خاتمی ۱۳۹۷-۱۳۹۸: محقق در University of Texas at Dallas ۱۳۹۳-۱۳۹۹: دکتری مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰-۱۳۹۳: کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش میکروالکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۶-۱۳۹۰: کارشناسی مهندسی برق، گرایش الکترونیک- دانشگاه زنجان نرم افزارها: Silvaco Quantum Espresso SIESTA HSPICE مقالات: Electronic transport properties of hydrogenated and fluorinated graphene: a اطلاعت بیشتر دربارهمحمدمهدی خاتمی[…]